028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
قاعدگی دردناک

قاعدگی دردناک

قاعدگی دردناک   قاعدگی دردناک می تواند دو نوع است که به صورت مختصر در این مقاله توضیح خواهیم داد . نوع اول قبل از 20 سالگی و تقریباً همیشه 6 تا 12 ماه بعد از اولین قاعدگی شروع می شود و نوع درد آن در واقع نوعی درد همزمان یا چند ساعت قبل از قاعدگی است و حداکثر بین...
تماس با پزشک