028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی بدون درد

یکی از وحشت های زنان باردار درد زایمان طبیعی و عوارض و عواقب زایمان سزارین است و ذوگانگی در تصمیم گیری بین این دو از چالش های زنان باردار است که با مشورت با پزشک می توانند در نهایت بهترین تصمیم را بگیرند. اما کنار آمدن با درد زایمان نگرانی غیر قابل اجتنابی است که...
تماس با پزشک