028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
زایمان سزارین در زنجان

زایمان سزارین در زنجان

زایمان سزارین زایمان سزارین عبارت است از زایمان یک جنین از طریق برش جدار شکم (لاپاروتومی )و جدار رحم (هیستروتومی ).این تعریف شامل خارج کردن جنین از حفره شکم در موارد پارگی رحم یا حاملگی شکم نمی شود . اگر هیستروتومی برای اولین بار انجام شود زایمان  سزارین را اولیه ولی...
تماس با پزشک