028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
آمینوسنتز

آمینوسنتز

آمینوسنتز : آمینوسنتز روش کارآمد برای بررسی و ارزایابی مسائل ژنتیکی است . در این ارزیابی ، می توان مسائل و مشکلات کروموزوم از لحاظ ساختار را شناسایی نموده و ایرادات ژنتیکی یا خانوادگی را تشخیص داد . راهکار آمینوسنتز به گونه ای است که بررسی های متخصصین و شناسایی های...
تماس با پزشک